Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
W najbliższym czasie...

 

 

***

 

***

ZOSTAŃ UŁANEM

 

***

DO MIŁOŚNIKÓW CHWAŁY I TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO...

***

Kody dobrze czyta QR Droid

***

 

Przyjazne miejsca

FILMY 12 PUŁKU UP

 

20-LECIE KLUBU KAWALERYJSKIEGO

BROSZURA INFORMACYJNA

***

12 PUŁK UŁANÓW PODOLSKICH

IV Polowe Manewry Kawalerii 2018

Spot reklamowy FKO

 

Doniesienia weterynaryjne

 

***

Jak powienien poruszać się Twój koń...

 

***

ABC szczepienia i odrobaczania koni

***

Wybrane choroby pasożytnicze koni

***

Jak dochodzi do zarażeń koni?

***

EOZYNOFIL

 

***

Polecam lekturę artykułu lekarza weterynarii Grzegorza Nowaka.

Dojrzałe gzy wystę­pują w pełni lata. Zapłodnione samice ata­kują konie i skła­dają około 900 do 1500 cha­rak­te­ry­stycz­nych jaj, przy­le­pia­jąc je do wło­sów  na przed­nich koń­czynach  oraz w oko­licy bar­ków  i na bokach ciała. Czytaj dalej...

***

Strzyżaki

Zdarzyło się Wam podczas przejażdżki konnej zawędrować w dzikie zakątki lasu, gdzie w powietrzu unosi się zapach zbutwiałego drewna i wyraźnie czuć, a czasem i widać pomykające pośród gąszczu zieleni jelenie lub sarny? I nagle spadają na nas i nasze konie owady wyglądające na duże kleszcze ze skrzydełkami, szybko poruszające się i trudne do złapania. TO STRZYŻAKI. Czytaj dalej…

 
Pieśń starego ułana
Czy wiesz...

   

Jak koń cwałuje??? W jakiej kolejności stawia kończyny? Ilu taktowym chodem jest cwał?

Sprawdź

Założenia statutowe

Celem działalności Klubu jest:
kontynuowanie i kultywowanie tradycji kawalerii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 12 Pułku Ułanów Podolskich;
krzewienie wartości patriotycznych i popularyzowanie wśród społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza wśród młodzieży, historii Kawalerii Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii 12 Pułku Ułanów Podolskich;
promocja kultury i sztuki w aspekcie historii i kultywowania tradycji;
organizacja, współdziałanie, reprezentacja, udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych i wojskowych, a także innych uroczystościach i przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym;
organizowanie rajdów oraz przedsięwzięć patriotycznych mających na celu upamiętnienie miejsc związanych z tradycją i walkami Żołnierza Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Kawalerii;
organizowanie rekonstrukcji historycznych;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja sportowych zawodów jeździeckich i tradycyjnych kawaleryjskich („Militari”);
organizacja turystyki przyjaznej środowisku oraz imprez o charakterze krajoznawczym i edukacyjnym;
działania na rzecz integracji europejskiej, z uwzględnieniem społeczności lokalnej;
 działanie w zakresie nauki, edukacji, upowszechniania wiedzy historycznej i tradycji oraz  rozwoju świadomości narodowej wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego, a także  realizowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody i zabytków poprzez współdziałanie z właściwymi służbami, organizacjami i stowarzyszeniami;

Klub realizuje swoje cele poprzez:
utworzenie i utrzymanie Stanicy Ułańskiej oraz innych obiektów służących zapewnieniu statutowej działalności Klubu;
stworzenie warunków zapewniających funkcjonowanie Klubu;
sformowanie Oddziału Reprezentacyjnego Klubu i jego występy publiczne;
utworzenie klubowych sekcji tematycznych i pracę członków Klubu w tych sekcjach
kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich, a także podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich oraz kawaleryjskich członków Klubu;
współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej oraz resortu Spraw Wewnętrznych w celu promowania i krzewienia tradycji kawaleryjskich w całym społeczeństwie polskim;
pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie celów statutowych;
kształtowanie więzi koleżeńskich, wzajemnego szacunku, życzliwości, przyjaźni zarówno pomiędzy członkami Klubu, jak i pomiędzy członkami Klubu a kombatantami, weteranami, a także żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami służb mundurowych RP;
współdziałanie oraz korzystanie z pomocy jednostek Obrony Narodowej oraz resortu Spraw Wewnętrznych w zakresie organizacji uroczystości, imprez, rajdów i innych przedsięwzięć;
organizowanie zebrań, spotkań i przedsięwzięć poświęconych uczczeniu Święta Pułkowego oraz innych wydarzeń historycznych związanych z tradycją 12 Pułku i Polskiej Kawalerii;
organizację rajdów konnych i imprez upamiętniających historyczną rolę Polskiej Kawalerii;
organizację imprez sportowych, turystycznych, krajoznawczych, historycznych otwartych dla ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży jako uczestników.
prowadzenie wszechstronnej działalności wspomnieniowej i popularyzatorskiej za pośrednictwem odczytów, prelekcji, wywiadów, publikacji, wystaw, pokazów, itp.;
udział w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Klubu, w tym w rekonstrukcjach historycznych;
ochronę przyrody poprzez organizację patroli konnych współdziałających z właściwymi służbami, organizacjami i stowarzyszeniami.

wróć