Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
W najbliższym czasie...

 

 

 

***

22-31 sierpnia Obchody 100 rocznicy Bitwy pod Komarowem z udziałem 12 PU Kawalerii Ochotniczej

***

26 września Rybokarty. Inscenizacja upamietniająca mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, pokazy kawaleryjskie, kadryl.

***

ZOSTAŃ UŁANEM

 

***

DO MIŁOŚNIKÓW CHWAŁY I TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO...

***

Kody dobrze czyta QR Droid

***

 

Przyjazne miejsca

FILMY 12 PUŁKU UP

 

20-LECIE KLUBU KAWALERYJSKIEGO

BROSZURA INFORMACYJNA

***

12 PUŁK UŁANÓW PODOLSKICH

IV Polowe Manewry Kawalerii 2018

 

 

SPOT PWK 12 Pułku UP

Spot reklamowy FKO

 

Doniesienia weterynaryjne

 

***

Jak powienien poruszać się Twój koń...

 

***

ABC szczepienia i odrobaczania koni

***

Wybrane choroby pasożytnicze koni

***

Jak dochodzi do zarażeń koni?

***

EOZYNOFIL

 

***

Polecam lekturę artykułu lekarza weterynarii Grzegorza Nowaka.

Dojrzałe gzy wystę­pują w pełni lata. Zapłodnione samice ata­kują konie i skła­dają około 900 do 1500 cha­rak­te­ry­stycz­nych jaj, przy­le­pia­jąc je do wło­sów  na przed­nich koń­czynach  oraz w oko­licy bar­ków  i na bokach ciała. Czytaj dalej...

***

Strzyżaki

Zdarzyło się Wam podczas przejażdżki konnej zawędrować w dzikie zakątki lasu, gdzie w powietrzu unosi się zapach zbutwiałego drewna i wyraźnie czuć, a czasem i widać pomykające pośród gąszczu zieleni jelenie lub sarny? I nagle spadają na nas i nasze konie owady wyglądające na duże kleszcze ze skrzydełkami, szybko poruszające się i trudne do złapania. TO STRZYŻAKI. Czytaj dalej…

 
Pieśń starego ułana
Czy wiesz...

   

Jak koń cwałuje??? W jakiej kolejności stawia kończyny? Ilu taktowym chodem jest cwał?

Sprawdź

Kobiety w kawalerii...

Poza kilkoma osobami, w dowództwie prawie nikt nie wiedział, że Kazik Żuchowicz jest dziewczyną. Wykonywała najcięższe prace, nie chciała pokazać swojej słabości fizycznej. A dodatkowo przydzielono jej konia, z którym nie umiała się obchodzić ani nawet jeździć.

Kobiety też służyły w kawalerii. Więcej na stronie Sekcji Szkoleniowej KK im. 12 PUP.

 

Statut

STATUT

Klubu Kawaleryjskiego

im. 12 Pułku Ułanów Podolskich

 

 

 

 

 

 

PREAMBUŁA

 

„Wśród ułanów z całej Polski,

Nie ma pułku jak Podolski”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1.        Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Klubem.

2.        Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, patriotycznym, apolitycznym, działającym non-profit zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, którego celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 12 Pułku Ułanów Podolskich. Klub ma również za zadanie chronienie zabytków kultury i sztuki, ochronę przyrody oraz propagowanie turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu.

 

§ 2.

1.        Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest Szczecin.

2.        Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 3.

Klub jest zawiązany na czas nieokreślony. Posiada on osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi. zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi. zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§ 4.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może także zatrudniać pracowników dla prowadzenia swych spraw.

 

§ 5.

Klub może używać sztandaru, mundurów, odznak, odznaczeń, oznak, pieczęci i legitymacji określonych w przepisach szczegółowych Klubu, respektując obowiązujący system prawny RP i tradycje 12 Pułku Ułanów Podolskich.

 

§ 6.

Klub może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji jeżeli nie jest to sprzeczne ze statutem i nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 7.

Działalność partii politycznych w ramach Klubu jest zabroniona. Członkowie Klubu nie mają prawa posługiwać się nazwą i symboliką Klubu w działalności na rzecz partii politycznych, tak indywidualnie jak i zbiorowo. Indywidualna przynależność członków Klubu do partii politycznych jest dozwolona.

 

§ 8.

Klub jest organizacją otwartą. We wszystkich formach aktywności organizowanych przez Klub mogą brać udział zarówno Członkowie, jak i nie zrzeszeni, w zakresie odpowiednim do statutu i regulaminów szczegółowych.

 

§ 9.

Klub może posiadać własny biuletyn i stronę internetową.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 10.

Celem działalności Klubu jest:

1.       kontynuowanie i kultywowanie tradycji kawalerii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 12 Pułku Ułanów Podolskich;

2.       krzewienie wartości patriotycznych i popularyzowanie wśród społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza wśród młodzieży, historii Kawalerii Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii 12 Pułku Ułanów Podolskich;

3.       promocja kultury i sztuki w aspekcie historii i kultywowania tradycji;

4.       organizacja, współdziałanie, reprezentacja, udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych i wojskowych, a także innych uroczystościach i przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym;

5.       organizowanie rajdów oraz przedsięwzięć patriotycznych mających na celu upamiętnienie miejsc związanych z tradycją i walkami Żołnierza Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Kawalerii;

6.       organizowanie rekonstrukcji historycznych;

7.       upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja sportowych zawodów jeździeckich i tradycyjnych kawaleryjskich („Militarii”);

8.       organizacja turystyki przyjaznej środowisku oraz imprez o charakterze krajoznawczym i edukacyjnym;

9.       działania na rzecz integracji europejskiej, z uwzględnieniem społeczności lokalnej;

10.     działanie w zakresie nauki, edukacji, upowszechniania wiedzy historycznej i tradycji oraz  rozwoju świadomości narodowej wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

11.    zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego, a także  realizowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody i zabytków poprzez współdziałanie z właściwymi służbami, organizacjami i stowarzyszeniami;

 

§ 11.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1.       utworzenie i utrzymanie Stanicy Ułańskiej oraz innych obiektów służących zapewnieniu statutowej działalności Klubu;

2.       stworzenie warunków zapewniających funkcjonowanie Klubu;

3.       sformowanie Oddziału Reprezentacyjnego Klubu i jego występy publiczne;

4.       utworzenie klubowych sekcji tematycznych i pracę członków Klubu w tych sekcjach

5.       kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich, a także podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich oraz kawaleryjskich członków Klubu;

6.       współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej oraz resortu Spraw Wewnętrznych w celu promowania i krzewienia tradycji kawaleryjskich w całym społeczeństwie polskim;

7.       pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie celów statutowych;

8.       kształtowanie więzi koleżeńskich, wzajemnego szacunku, życzliwości, przyjaźni zarówno pomiędzy członkami Klubu, jak i pomiędzy członkami Klubu a kombatantami, weteranami, a także żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami służb mundurowych RP;

9.       współdziałanie oraz korzystanie z pomocy jednostek Obrony Narodowej oraz resortu Spraw Wewnętrznych w zakresie organizacji uroczystości, imprez, rajdów i innych przedsięwzięć;

10.    organizowanie zebrań, spotkań i przedsięwzięć poświęconych uczczeniu Święta Pułkowego oraz innych wydarzeń historycznych związanych z tradycją 12 Pułku i Polskiej Kawalerii;

11.    organizację rajdów konnych i imprez upamiętniających historyczną rolę Polskiej Kawalerii;

12.    organizację imprez sportowych, turystycznych, krajoznawczych, historycznych otwartych dla ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży jako uczestników.

13.    prowadzenie wszechstronnej działalności wspomnieniowej i popularyzatorskiej za pośrednictwem odczytów, prelekcji, wywiadów, publikacji, wystaw, pokazów, itp.;

14.    udział w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Klubu, w tym w rekonstrukcjach historycznych;

15.    ochronę przyrody poprzez organizację patroli konnych współdziałających z właściwymi służbami, organizacjami i stowarzyszeniami.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12.

Klub posiada członków:

1.       kadetów

2.       członków zwyczajnych,

3.       członków wspierających,

4.       członków honorowych.

 

§ 13.

1.        Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, zainteresowane statutową działalnością Klubu i pragnący aktywnie realizować cele Klubu.

2.        Członkiem Klubu może zostać każda osoba bez względu na płeć, narodowość, obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy wyznanie.

3.        Osoby małoletnie poniżej 18 lat mogą zostać jedynie kadetami.

4.        Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

5.        Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków, podając przyczynę odmowy.

6.        Szczegółowy tryb przyjmowania na członka Klubu określa regulamin opracowany i przyjęty przez Zarząd Klubu.

 

§ 14.

1.        Kandydat na członka zwyczajnego Klubu nosi nazwę kadeta.

2.        Kadetem może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie, potwierdzoną przez 2 członków zwyczajnych Klubu wprowadzających kandydata, a następnie uzyska akceptację Zarządu.

3.        Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu kadeta jest podjęta zwykłą większością głosów na posiedzeniu Zarządu Klubu w drodze uchwały.

 

§ 15.

1.        Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która:

a)       zakończy okres kandydacki zdanym egzaminem z teorii i praktyki wiedzy o jeździectwie i kawalerii. Egzaminy odbywają się co najmniej jeden raz w roku, terminy ustala Zarząd Klubu.

b)       następnie złoży odpowiednią deklarację członkowską na piśmie i uzyska akceptację Zarządu.

2.        Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu członka zwyczajnego jest podjęta zwykłą większością głosów na posiedzeniu Zarządu Klubu w drodze uchwały.

 

§ 16.

1.        Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Klubu pomoc finansową, organizacyjną lub rzeczową.

2.        Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

3.        Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego wyznaczonego przedstawiciela.

4.        Członek wspierający jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 17.

1.       Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój lub funkcjonowanie Klubu.

2.       Wniosek o nadanie Honorowego Członkostwa może złożyć do porządku obrad Walnego Zebrania Członków każdy członek zwyczajny Klubu.

3.       Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

4.       Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 18.

Szczególną formą wyróżnienia za działalność na rzecz Klubu jest nadanie osobie fizycznej lub prawnej Honorowego Proporca Klubu, które następuje w wyniku uchwały Zarządu.

 

§ 19.

1.       Osoby nie będące członkami Klubu, a biorące czynny udział w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Klub nazywane są sympatykami.

2.       Sympatycy nie mają praw członkowskich.

3.       W szczególnych przypadkach Zarząd Klubu ma prawo zezwolić sympatykowi, w związku z jego uczestnictwem w konkretnym przedsięwzięciu, na korzystanie z majątku Klubu oraz na noszenie munduru w barwach 12 Pułku Ułanów Podolskich. Mundur i oporządzenie musi być zgodne z obowiązującymi w Klubie Przepisami Ubiorczymi.

 

§ 20.

Kadet ma prawo:

1.       do korzystania z majątku, świadczeń i pomocy Klubu;

2.       uczestniczyć w strukturach Klubu, sekcjach tematycznych, itp.

3.       uczestniczyć w spotkaniach, zebraniach, odczytach , konferencjach, rajdach, zawodach, szkoleniach jeździeckich i temu podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub;

4.       przedkładać postulaty i wnioski wobec władz statutowych Klubu;

5.       zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Klubu w swoich sprawach;

6.       być upoważnionym przez Zarząd Klubu do reprezentowania Klubu w trakcie wystąpień oficjalnych;

7.       podczas wystąpień oficjalnych używać sorty mundurowe określone w Przepisach Ubiorczych zatwierdzonych uchwałą Zarządu Klubu;

8.        nosić na mundurze oznaki, odznaki i odznaczenia określone w Przepisach Ubiorczych, przy pełnym poszanowaniu i w zgodzie z obowiązującymi w RP uregulowaniami prawnymi.

 

§ 21.

Członek zwyczajny ma prawo:

1.       wybierać i być wybranym do władz Klubu;

2.       korzystania z majątku, świadczeń i pomocy Klubu;

3.       uczestniczyć w strukturach Klubu, sekcjach tematycznych, itp.

4.       uczestniczyć w spotkaniach, zebraniach, odczytach , konferencjach, rajdach, zawodach, szkoleniach jeździeckich i temu podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub;

5.       przedkładać postulaty i wnioski wobec władz statutowych Klubu;

6.        zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Klubu;

7.       być upoważnionym przez Zarząd Klubu do reprezentowania Klubu w trakcie wystąpień oficjalnych;

8.       podczas wystąpień oficjalnych używać sorty mundurowe określone w Przepisach Ubiorczych zatwierdzonych uchwałą Zarządu Klubu;

9.       nosić na mundurze oznaki, odznaki i odznaczenia określone w Przepisach Ubiorczych, przy pełnym poszanowaniu i w zgodzie z obowiązującymi w RP uregulowaniami prawnymi.

 

§ 22.

Członek wspierający ma prawo:

1.       korzystania z majątku Klubu

2.       uczestniczyć w spotkaniach, zebraniach, odczytach , konferencjach, rajdach, zawodach, szkoleniach jeździeckich i temu podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub;

3.       uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i spotkaniach członków oraz Zarządu Klubu.

 

§ 23.

Członek honorowy posiada prawa:

1.       określone w par. 20.

2.       uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i spotkaniach członków, w Walnych Zebraniach Członków oraz zebraniach Zarządu Klubu.

 

§ 24.

Każdy członek Klubu jest zobowiązany do postępowania według następujących zasad:

1.       respektowanie statutu, regulaminów i obowiązujących uchwał i orzeczeń władz Klubu

2.       troska o wizerunek i dobre imię Klubu;

3.       dbałość o konie;

4.       wzajemny szacunek;

5.       kultura osobista;

6.       koleżeństwo;

7.       współpraca;

8.       wzajemna pomoc;

9.       dbanie o mienie Klubu i jego członków.

 

§ 25.

Członek zwyczajny i kadet jest dodatkowo zobowiązany do:

1.       znajomości i przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał, decyzji i orzeczeń władz Klubu;

2.       aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu;

3.       propagowania celów Klubu;

4.       regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie;

5.       uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.

 

§ 26.

1.        Członkostwo zwyczajne i kadeta ustaje na skutek:

a)       dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu w drodze uchwały podjętej przez Zarząd;

b)       wykluczenia przez Sąd Honorowy z powodu:

-         łamania zasad statutowych i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu  i regulaminów,

-         działania na szkodę Klubu,

-         notorycznego uchylania się od udziału w pracach Klubu,

-         niepłacenia składek członkowskich lub innych świadczeń w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,

-          nie uczestniczenia w oficjalnych uroczystościach, pokazach i innych wystąpieniach w ramach przyjętych zobowiązań i umów, mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Klubu,

c)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

d)       śmierci członka

2.        Pozbawienie członkostwa z powodu niepłacenia składek członkowskich lub innych należności, nie zwalnia od ich uregulowania i może być egzekwowane przez Zarząd Klubu w drodze postępowania cywilno-prawnego.

 

§ 27.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1.       dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu w drodze uchwały podjętej przez Zarząd;

2.       zalegania ze świadczeniem zadeklarowanej pomocy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy

3.       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

4.       utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

5.       śmierci członka

 

§ 28.

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

1.       dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu, w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

2.       wykluczenia Honorowego Członka Klubu przez Walne Zebranie Członków, w wyniku podjętej uchwały.

 

§ 29.

1.       Członka skreślonego z listy członków można przyjąć ponownie tylko wtedy, jeżeli nastąpiło to w wyniku dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu. W przypadku członka wspierającego następuje to po ponownym zadeklarowaniu wsparcia.

2.       Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków Klubu lub orzeczenia Sądu Honorowego w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 30.

1.        W uzasadnionych przypadkach wymienionych w par.26 ust.1 lit. b, kwalifikujących do ustania członkostwa, Zarząd w drodze uchwały może ze skutkiem natychmiastowym zawiesić w prawach członkowskich członka Klubu, do wyjaśnienia zaistniałych okoliczności, przekazując taką informację na piśmie Sądowi Honorowemu.

2.        Zawieszony członek Klubu traci czasowo wszystkie prawa, z wyjątkiem zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Klubu w swojej sprawie;

3.        Zawieszenie może trwać do trzech miesięcy, jednak nie dłużej niż do najbliższego Walnego Zebrania Członków, ogłoszonego po podjęciu uchwały o zawieszeniu członka. W tym okresie Sąd Honorowy musi wydać orzeczenie w sprawie.

4.        Członek zwyczajny lub kadet może złożyć do Zarządu wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach na czas określony, przedstawiając uzasadnienie. Zarząd podejmuje decyzję w drodze uchwały.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

 

§ 31.

Władzami Klubu są:

1.       Walne Zebranie Członków;

2.       Zarząd Klubu, zwany dalej Zarządem;

3.       Komisja Rewizyjna;

4.       Sąd Honorowy.

 

§ 32.

1.       Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 3 lata.

2.       Uchwały i orzeczenia władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem sytuacji wymienionych w:

a)        par. 39 ust. 2 – wymagana bezwzględna większość głosów;

b)      par. 40 ust. 7, par. 40 ust. 8, par. 40 ust. 9 – wymagana kwalifikowana (2/3) większość głosów;

c)       par. 50 ust. 1 niniejszego statutu. – wymagana kwalifikowana (2/3) większość głosów.

 

§ 33.

1.        Ustąpienie członka wybieralnych władz Klubu następuje na podstawie uchwały tych władz.

2.        Odwołanie z funkcji członka wybieralnych władz Klubu następuje w wyniku:

a)       podjęcia takiej uchwały przez Walne Zebranie Członków;

b)       pozbawienia członkostwa.

3.        Uzupełnienie wybieralnych władz Klubu następuje w przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka tych władz na podstawie uchwały pozostałych członków władzy, której uzupełnienie dotyczy. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 50% ich składu. W przeciwnym wypadku zbiera się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu ponownego wyboru władzy Klubu, która została zdekompletowana.

4.        Dołączeni w powyższym trybie członkowie władz Klubu, mogą przez te władze zostać odwołani w drodze uchwały.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 34.

1.        Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2.        Walne Zebranie Członków zwołane zostaje przez:

a)       co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych;

b)       Zarząd lub Komisję Rewizyjną;

c)       przez Prezesa Klubu.

3.        W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)       z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

b)       z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie wspierający, kadeci oraz zaproszeni goście.

4.        O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołujący powiadamia członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 35.

1.       Walne Zebranie Członków może być:

a)      zwyczajne,

b)      sprawozdawczo-wyborcze

c)      nadzwyczajne.

2.       Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze co trzy lata.

3.       Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołane zostaje w sytuacji tego wymagającej, a nie wynikającej z harmonogramów opisanych w ust.2. niniejszego paragrafu.

4.       Zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być jednocześnie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

 

§ 36.

1.       Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

2.       Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 

§ 37.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności:

1.       w pierwszym terminie - co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

2.       w drugim terminie (wyznaczonym w informacji o Walnym Zebraniu Członków) - bez względu na liczbę obecnych osób, uprawnionych do głosowania.

 

§ 38.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.       wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego;

2.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej Sądu Honorowego oraz podejmowanie uchwał na wniosek Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3.       rozpatrywanie odwołań od uchwał, orzeczeń i decyzji Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Honorowego;

4.       uchwalanie głównych kierunków działania Klubu;

5.       nadawanie i pozbawianie statusu Członka Honorowego Klubu;

6.       rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu;

7.       uchwalanie zmian statutu;

8.       podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.

 

ZARZĄD KLUBU

§ 39.

1.        Prezesa Klubu oraz członków Zarządu Klubu powołuje Walne Zebranie Członków.

2.        Wybór Prezesa Klubu odbywa się bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyboru Prezesa żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przystępuje się do drugiej tury wyborów, do której przechodzi dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej głosów.

3.        Wybór pozostałych członków Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów.

4.        W Zarządzie nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.        Klub reprezentuje i działa w jego imieniu Prezes lub członkowie Klubu upoważnieni przez Zarząd.

6.        Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu, a za swoją  pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

7.        Zarząd składa się z 4-7 członków. Zarząd Klubu wybiera spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Klubu oraz członków Zarządu Klubu.

8.        Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.

9.        W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Klubu jego obowiązki na czas określony przejmuje Wiceprezes Klubu.

10.     Do składania oświadczeń  woli w imieniu Klubu uprawniony jest Prezes Klubu jednoosobowo lub upoważnionych przez niego dwóch członków Zarządu działających łącznie.

11.     Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli obecnych jest co najmniej 50% członków Zarządu. Uchwały podejmowane są w sposób jawny, zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Klubu.

12.     W celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, Zarząd może powołać sekcje tematyczne.

 

§ 40.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.       zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

2.       realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;

3.       określanie szczegółowych kierunków działania Klubu;

4.        uchwalanie okresowych programów prac Klubu oraz opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności;

5.       uchwalanie budżetu Klubu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

6.       reprezentowanie Klubu;

7.       określanie wysokości opłat wpisowych i składek oraz zwolnienie w szczególnie uzasadnionych przypadkach z opłacania składek członkowskich poszczególnych kadetów lub członków zwyczajnych;

8.       zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Klubu;

9.       uchwalanie regulaminów Klubu;

10.    podejmowanie uchwał o przynależności Klubu do krajowych i międzynarodowych organizacji, oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji i do wzięcia udziału w przedsięwzięciach przez nie organizowanych;

11.    zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i władzami naczelnymi innych organizacji;

12.    zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków statusu Członka Honorowego;

13.    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności;

14.    uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników etatowych;

15.    podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, zawieszania i skreślania członków Klubu;

16.    bieżące informowanie członków Klubu o aktualnym stanie w podejmowanych przedsięwzięć przy pomocy ogólnie dostępnych kanałów informacyjnych;

17.    nadawanie Honorowego Proporca Klubu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 41.

1.        Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Klubu wybieranym na Walnym Zebraniu Członków. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu, nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2.        Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają  ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.        Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)       nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)       nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)       mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

4.        Uchwały Komisji  Rewizyjnej są ważne, jeżeli obecnych jest co najmniej dwóch członków Komisji. Uchwały podejmowane są w sposób jawny zwykłą większością głosów.  W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

5.        Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający tryb i zasady jej działania.

 

§ 42.

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1.       kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu;

2.       zwołanie Walnego Zebrania Członków (zwyczajnego, nadzwyczajnego, sprawozdawczo-wyborczego), w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie ustalonym w statucie;

3.       składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności, z oceny działalności Klubu oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

4.       zwołanie posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;

 

§ 43.

Komisja Rewizyjna ma prawo do:

1.       wglądu w całokształt każdej działalności i dokumentacji prowadzonej przez Klub

2.       żądania od członków i władz Klubu złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw

3.       udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu oraz Sądu Honorowego.

 

SĄD HONOROWY

§ 44.

1.       Sąd Honorowy jest władzą Klubu powołaną do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Klubu oraz pomiędzy członkami a władzami Klubu. Jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.

2.       Sąd Honorowy składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają  ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.       W Sądzie Honorowym nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.       Członkowie Sądu Honorowego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

5.       Uchwały Sądu Honorowego są ważne, jeżeli obecnych jest co najmniej dwóch jego członków. Uchwały podejmowane są w sposób jawny zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Sądu Honorowego.

6.       Sąd Honorowy działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający tryb i zasady jego działania.

 

§ 45.

Do zakresu działalności Sądu Honorowego należy:

1.       rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną  w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Klubu oraz rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną w stosunku do członków Klubu;

2.        orzekania w sprawach odpowiedzialności organizacyjnej i statutowej członków Klubu oraz rozstrzygania sporów pomiędzy nimi,  a także między członkami Klubu a jego władzami;

3.       składanie sprawozdań ze swej bieżącej działalności na każdym Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 46.

Sąd Honorowy ma prawo do:

1.       wglądu w dokumentację Klubu

2.       żądania od członków i władz Klubu złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących rozpatrywanych spraw

3.       udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

§ 47.

1.       Postępowanie przed Sądem Honorowym toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony.

2.       Czynności Sądu Honorowego kończą się pisemnym orzeczeniem.

3.       Pisemne orzeczenie, o którym mowa w ust. 2, Sąd Honorowy zobowiązany jest wysłać listem poleconym lub doręczyć osobiście osobom lub władzom, których to orzeczenie dotyczy, w terminie 7 dni od dnia orzeczenia.

4.       Sąd Honorowy  może wymierzać następujące kary:

a)       upomnienia,

b)      nagany,

c)       zawieszenia we wszystkich lub wybranych prawach członka Klubu,

d)      wykluczenia członka z Klubu.

5.       Członek Klubu nie może być ukarany po upływie roku, od momentu uzyskania wiedzy o dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Klubu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 48.

1.        Majątek Klubu może powstawać z:

a)       opłat wpisowych i składek członkowskich;

b)      pracy własnej członków Klubu;

c)       darowizn, spadków, zapisów;

d)      dochodów z własnej działalności, w tym z publikacji i wydawnictw

e)       dochodów z majątku Klubu,

f)        ofiarności publicznej;

g)      sponsoringu

h)      dotacji

i)        innych prawnie dopuszczalnych źródeł.

2.        Dochód Klubu przeznacza się w całości na działalność statutową Klubu.

3.        Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.        Środki pieniężne są przechowywane w kasie Klubu lub na  rachunku bankowym Klubu.

5.        Zabronione jest:

a)       udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)       przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)       wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)       zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

6.        Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 49.

1.        Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

2.        Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch upoważnionych przez niego członków Zarządu działających łącznie.

3.        Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu w zakresie zarządu zwykłego upoważnione są osoby wymienione w par. 49 ust. 2. Po przekroczeniu zarządu zwykłego do zaciągnięcia zobowiązania majątkowego potrzebna jest uchwała Zarządu Klubu. Kwotę zarządu zwykłego uchwala Walne Zebranie Członków.

4.        Z majątku Klubu oraz z terenu będącego w zarządzie Klubu mogą korzystać jedynie jego członkowie lub osoby upoważnione przez Zarząd. Powyższe nie dotyczy imprez otwartych, organizowanych przez Klub.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 50.

1.       Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

3.       W sprawach szczegółowych, opisanych w statucie tylko w sposób ogólny, mają zastosowanie regulaminy wewnętrzne Klubu.

4.       W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi. zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi. zmianami) oraz inne właściwe przepisy obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wróć